Huishoudelijk reglement

Supportersclub “The Yellowbrothers” – feitelijke vereniging

 

TITEL I. – Benaming en doelen

Art. 1. – De vereniging draagt officieel de naam “Club 97, The Yellowbrothers on tour!” maar wordt bij voorkeur aangesproken als “The Yellowbrothers”, de naam waarmee de club werd opgericht op 1 juli  1997.

Art. 2. – De vereniging heeft tot doel:

1 ° Het inleggen van bussen naar uitwedstrijden van voetbalclub KSC Lokeren.

2° Het nemen van initiatieven om de bekendheid van KSC Lokeren in onze regio te verbeteren.

3° Onze leden een kader te bieden om op een aangename manier het voetbal te beleven.

TITEL II. – Leden

Art. 3. De vereniging telt bestuursleden en toetredende leden. Er moeten minimaal vijf bestuursleden zijn.

Art. 4. Worden als bestuursleden beschouwd:

1° Elk lid voorgedragen en aanvaard door de vergadering met minstens twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Art. 5. – Zijn toetredend lid:

Elke persoon die zijn interesse vindt in een aangename beleving van het voetbal en een lidkaart van de vereniging heeft bekomen door overmaken van het lidgeld.

Art. 6. – Een toetredend lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door zijn ontslag schriftelijk mee te delen aan het bestuur.

Art. 7. – Het bestuur kan leden schorsen die zich schuldig zouden gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op het huishoudelijk reglement (titel V) of wanneer zij zondigen tegen regels der eerbaarheid en der welvoeglijkheid.
Leden kunnen tevens uit de vereniging worden geschorst wanneer hun gedragingen niet stroken met de waarden en normen die de club wenst uit te stralen.

Art. 8 – Een uitsluiting van een lid dient te gebeuren met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 9 – De club/het bestuur is geen verantwoording verplicht bij een schorsing van een lid, aangezien deze beslissing steeds wordt genomen in het belang van de club.

TITEL III. – Lidgeld – Deelname in de kosten.

Art. 10. – Het lidgeld voor de verenging werd bepaald op 15 euro voor het seizoen 2017/2018. Dit lidgeld dient jaarlijks herbekeken te worden op basis van de financiele toestand van de club.
Leden en niet-leden kan steeds een bijdrage gevraagd worden bij het deelnemen aan activiteiten en verplaatsingen van de club.
Deze dienen ruim op voorhand gecommuniceerd te worden.

TITEL IV. – Vergaderingen en bevoegdheden bestuur

Art. 11. – Het bestuur bezit de macht om op de maandelijkse vergaderingen

1° de reglementen te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken.

2° de leden van het bestuur te benoemen of te ontslaan.

3° een lid uit te sluiten.

4° de budgetten en afrekeningen goed te keuren.

Art. 12 – Iedereen die lid wenst te worden van het bestuur, kan dit door een schriftelijk melden aan de voorzitter, zijnde Jan Coppens.
De kandidatuur dient te worden behandeld op de volgende vergadering. Goedkeuring dient te gebeuren met minstens twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Art. 13. – De beslissingen worden opgenomen in een verslag, dewelke minstens één jaar wordt bijgehouden door de penningmeester.

Art. 14. – Het bestuur duidt onder zijn bestuurders aan: een voorzitter, een of twee ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester en elke functie nodig geacht door het bestuur.

Art. 15. – De beslissingen van het bestuur worden genomen met de gewone meerderheid van de stemmen, de blanco en ongeldige stemmen niet inbegrepen.Bij staking van stemmen of bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 16. – Het bestuur neemt geen enkele beslissing van financiele of juridische aard die de leden zouden binden zonder hun schriftelijke toestemming.

Art. 17. – De mandaten worden gratis uitgeoefend.

TITEL V. –  Huishoudeiijk reglement.

 1. Schade aan de bus: Vrijwillig vernielingen aanbrengen in de bus leidt automatisch tot een schorsing uit de club. Bovendien zal ook een schadevergoeding gevraagd worden. Wie per ongeluk schade toebrengt aan de bus (leuning afbreken, zetelbekleding bevuilen,…), moet dit komen melden aan het bestuur en voor de gevolgen instaan (opkuisen en/of schade betalen indien nodig). Indien dit niet gemeld wordt, zal het beschouwd worden als vrijwillig schade toebrengen.
 2. De bus opzettelijk bevuilen kan niet (sigarettenpeuken op de grond gooien, kroonkurken op de grond gooien, drank of drankresten uitgieten,…). Het bestuur doet immers zijn best om over de bus verspreid een aantal plastic zakken te hangen waar men afval kan in gooien, gebruik deze dan ook.
 3. Tegen luidruchtig zingen en ambiance maken is geen enkel bezwaar. Wel verboden in dit verband zijn: op het dak kruipen, nooddeuren of luiken openen en op de ruiten/interieur slaan.
 4. Roken, drugs en sterke drank zijn ten strengste verboden op de bus.
 5. Op de bus mag men naar eigen goeddunken drinken zoveel als men wil (maar geen sterke drank, zie artikel 4). De enige beperking is dat het niet zo ver mag gaan dat het risico dat men zichzelf of anderen ernstige schade kan berokkenen (valpartijen, overgeven,…) te groot wordt. Wie te ver gaat, zal hierop gewezen worden door het bestuur en loopt (bij gebrek aan beterschap) het risico te worden geschorst.
 6. De toestand van de toiletten is voor bepaalde buschauffeurs een steeds weerkerende bron van ergernis. Sommige chauffeurs laten dan ook hun toilet gewoon op slot en geven enkel toegang aan vrouwen en eventueel kinderen. Het bestuur probeert toiletgebruik te beperken door voldoende stops in te lassen. Het is aan het bestuur om te beslissen waar er gestopt wordt en hoe lang deze stop duurt.
  Bij toiletgebruik op de bus vragen wij de algemeen geldende regels van netheid en orde te respecteren.
 7. Buiten de bus is iedereen vrij te doen en laten wat hij of zij wil. Dit mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor de andere busreizigers of voor het imago van de club. Vandalisme in en aan stadions, het plegen van geweld, gebruiken van drugs en andere zaken van deze aard kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden.
  De club zal ook steeds zijn medewerking verlenen aan de ordediensten indien dit wettelijk strafbare feiten betreft.
 8. Het bestuur van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 eventuele ongevallen die zich voordoen op de bus

 eventuele ongevallen die zich voordoen tijdens tussenstops onderweg

 eventuele ongevallen die zich voordoen op de vertrekplaats of de eindbestemming van de busrit.

 eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van huis naar de vertrekplaats van de busrit.

 eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van de eindbestemming van de busrit naar huis.

 1. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat ze beter kunnen, kunt u deze altijd melden aan het bestuur. Indien uw grieven gegrond zijn, zal hier zeker rekening mee gehouden worden. Wij staan open voor elke vorm van kritiek. Af en toe eens discussiëren, kan alleen maar leiden tot vooruitgang.
 2. De bus vertrekt voor de wedstrijd altijd op het afgesproken uur. Wij gaan er van uit dat wie er niet is, verkiest niet mee te rijden en dat is zijn goed recht. Wij zijn immers geen schoolbus.
  Indien het te laat komen of niet opdagen kosten inhoudt voor de club (bijvoorbeeld een wedstrijdticket) zal dit in rekening worden gebracht bij het lid in kwestie. Na de wedstrijd dient iedereen ten laatste 15 minuten na de wedstrijd op de bus aanwezig te zijn. Voor het vertrek op de bezoekersparking volgen wij de instructies van de lokale ordediensten.
 3. Ruzie zoeken of vechten met anderen op de bus kan niet. Het voornaamste doel van de bus is op een gezellige en voordelige manier naar wedstrijden KSC Lokeren gaan kijken. Alle mensen op de bus zijn Lokerensupporters. Als er enkele bij zijn wiens persoonlijkheid u verder minder op prijs stelt, zult u zich daar moeten bij neerleggen, niet iedereen heeft immers hetzelfde karakter. Ruziemakers worden dus niet geduld op de bus, zij verpesten de sfeer.
 4. Alle opmerkingen in verband met de bus of de chauffeur moeten aan het bestuur gemeld worden.De gepaste conclusies zullen dan getrokken worden. Rechtstreekse aanvallen op de chauffeur zullen dus niet geduld worden!
 5. Ook in het clublokaal dient iedereen ten allen tijde de orde te bewaren (net als in de bus). Hou er rekening mee dat er daar mensen zijn die geen voetballiefhebber zijn of voor een andere club supporteren, dit is hun volste recht.
  Ongepast gedrag in één van onze lokalen kan ook leiden tot een verwijdering uit de supportersclub!
 6. Inbreuken plegen tegen dit intern reglement betekent dat het bestuur zal vergaderen over de zaak en een sanctie uitspreken. Eventueel kan een dergelijke vergadering en beslissing nog plaatsvinden op de bus zelf. In zware gevallen zal het bestuur niet aarzelen te stoppen en de amokmaker van de bus te zetten, desnoods op een parking langs de autostrade.
 7. Iemand die na een schorsing beslist heeft terug te keren in de club, heeft zijn straf uitgezeten en zal niet meer gewezen worden op fouten uit het verleden. Bij nieuwe inbreuken worden eerdere inbreuken wel in rekening gebracht bij het bepalen van de strafmaat.
 8. Wie een schorsing oploopt, verliest gedurende die schorsing automatisch de voordelen die hij als lid van de supportersclub genoot.
 9. Het is verboden een lidmaatschap bij onze club af te sluiten wanneer u een actief stadionverbod heeft.
  Indien u reeds lid bent en een stadionverbod oploopt, dient u dit te melden bij het bestuur of uw lidmaatschap stop te laten zetten.
 10. Wie tickets bestelt, moet die in principe op voorhand betalen. Hiervan kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden van afgeweken worden. Mensen die kaarten bestellen, maar uiteindelijk niet kunnen meegaan naar de match, moeten hun kaart toch betalen. (tenzij er nog een andere koper voor het ticket gevonden wordt door de besteller zelf). Mensen die kaarten bestellen en zelfs na herinnering niet willen betalen riskeren uit de club te worden gezet.
 11. De naam van wie definitief wordt uitgesloten, kan worden doorgegeven aan de supportersfederatie Front 282.
 12. De bestuursleden verbinden zich ertoe ten allen tijde het goede voorbeeld te geven en kunnen ook ter verantwoording geroepen worden indien zij dit niet doen.
 13. Voor de uitwedstrijden met een beperkt aantal tickets (Club Brugge, Anderlecht, AA Gent, Waasland-Beveren, KV Oostende…) geldt volgend principe: Leden hebben voorrang. Indien er sprake is van een acute ticketschaarste, dient het bestuur een regeling uit te werken die ervoor zorgt dat de verdeling ordelijk kan gebeuren.
 14. Iedereen die op de “Yellowbrothers-bus” stapt, verklaart zich automatisch akkoord met dit intern reglement.
 15. Geschorste leden hebben geen recht op teruggave van reeds betaalde gelden. De club kan dit uit eigen beweging wel doen bij bestuurlijk besluit.
 16. Verder verklaart iedereen bij aansluiting bij onze club zich akkoord met dit huishoudelijk reglement.
 17. Het huishoudelijk reglement is in te lezen via onze website www.club-97.be en ten allen tijde wijzigbaar door het bestuur.

TITEL IX. – Het Bestuur

Voorzitter: Jan Coppens

Ondervoorzitter: Kevin Bruggheman

Secretaris: Maarten Van Hecke

Penningmeester: Peggy Haerinck

Bestuursleden: Gaetan Bauwens, Filip Danel, Peter Everaert, Nicholas Vervaet en Nathalie Joaquin.

TITEL X. – Diverse bepalingen.

Art. 18. – Bij ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering de bestemming bepalen van het netto sociaal actief. Ze zal erop toezien dat dit sociaal actief bij voorkeur ten goede komt aan een vereniging met hetzelfde doel, KSC Lokeren of ten goede laten komen aan de leden.